Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Wyłączenia

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pan mgr Marek Szałas i Pani Aleksandra Błaszczyk.
 • E-mail: lowojlowice@o2.pl
 • Telefon: 327695762

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
 • Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Źrałków 1
 • E-mail: lowojkowice@o2.pl
 • Telefon: 327695762

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku ZSOiT w Wojkowicach  prowadzi ogólnodostępne wejście od ulicy Źrałków 1. Do wejścia głównego do budynku przechodzi się przez teren boiska szkolnego pokonując schody. Wejście do szkoły następuje przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Nie ma dostosowań do wózków inwalidzkich. Przy drzwiach głównych  znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły. Przy wejściu do budynku jest pracownik szkoły (woźny), który pełni w tym miejscu swój dyżur.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku, w tym do sekretariatu szkoły. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie posiada wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się miedzy kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed budynkiem ZSOiT, ani na  terenie szkoły nie ma pochylni ani platform. Szkoła nie posiada miejsca gdzie udzielana jest informacja głosowa ani pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obok budynku szkoły jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą podjechać pod  wejście do budynku szkoły drogą ewakuacyjną.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła w chwili obecnej nie posiada tłumacza języka migowego. W sytuacjach wymagających takiego specjalisty sprawy w szkole można realizować: osobiście przy udziale tłumacza lub  przy udziale osoby przybranej. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać telefonicznie przy udziale osoby przybranej lub pisemnie na adres szkoły.

Skip to content