Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Serwis internetowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

Data publikacji :01.09.2010 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2015r.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa lowojkowice.eu, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępna strona

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan mgr Marek Szałas i Pani Aleksandra Błaszczyk – adres email: lowojlowice@o2.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327695762 lub  +48 722 268 719. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:                         

Adres: 42-580 Wojkowice, ul. Źrałków 1
Tel.: 327695762lub  +48 722 268 719.
Faks: 327695762
E-mail: lowojkowice@o2.pl
Strona internetowa: www.lowojkowice.eu

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku ZSOiT w Wojkowicach  prowadzi ogólnodostępne wejście od ulicy Źrałków 1. Do wejścia głównego do budynku przechodzi się przez teren boiska szkolnego pokonując schody. Wejście do szkoły następuje przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Nie ma dostosowań do wózków inwalidzkich. Przy drzwiach głównych  znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły. Przy wejściu do budynku jest pracownik szkoły (woźny), który pełni w tym miejscu swój dyżur.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku, w tym do sekretariatu szkoły. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie posiada wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się miedzy kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed budynkiem ZSOiT, ani na  terenie szkoły nie ma pochylni ani platform. Szkoła nie posiada miejsca gdzie udzielana jest informacja głosowa ani pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obok budynku szkoły jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą podjechać pod  wejście do budynku szkoły drogą ewakuacyjną.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła w chwili obecnej nie posiada tłumacza języka migowego. W sytuacjach wymagających takiego specjalisty sprawy w szkole można realizować: osobiście przy udziale tłumacza lub  przy udziale osoby przybranej. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem. Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać telefonicznie przy udziale osoby przybranej lub pisemnie na adres szkoły.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

Skip to content