Dla Zawodowców

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2019
INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Uwaga!
Egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe (egzamin   w   starej   formule) dla  absolwentów zasadniczej  szkoły  zawodowej,  technikum,  technikum  uzupełniającego  i  szkoły  policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.
(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla  osób,  które  ukończyły  szkołę w  styczniu,egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe przeprowadzony będzie po  raz  ostatni w  okresie od lutego do marca 2017  roku, a dla osób, które ukończyły  szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin  potwierdzający kwalifikacje  zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.
(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia  30  kwietnia  2007  r. w sprawie warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania sprawdzianów  i  egzaminów w  szkołach  publicznych  [Dz.U. Nr  83,  poz.562,  z  późn.  zm., w  brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).

SERWIS DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego można znaleźć:

OKE

logo_cke