Informacja dla uczniów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w 2021 r.

Informujemy uczniów, którzy złożyli do 30 września 2020 r. deklarację wstępną przystąpienia do egzaminu maturalnego, że w 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych wyłącznie w części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię  zagraniczną1 muszą przedstawić wynik z części ustnej egzaminu.

Zadeklarowane  egzaminy w części ustnej są automatycznie anulowane, z wyjątkiem sytuacji, w której zdający przedstawi dyrektorowi szkoły – do 7 lutego 2021 r. – informację o obowiązku zdawania egzaminu w części ustnej.

Korekty w deklaracjach uczeń może dokonać w terminie do 7 lutego 2021 r.

Jeśli uczeń/absolwent zadeklarował chęć zdawania egzaminu w części ustnej lub/i z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a do tych egzaminów nie przystąpi, na świadectwie będzie miał wpisane 0%.

Informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości:

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:
1. i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
3. otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).

Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
1. nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik 0%
2. przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

[1] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm

Skip to content