Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego          02 września 2019r.

PRZERWY W NAUCE

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe                                            13 stycznia – 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna     9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.

Ferie letnie                                                 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE  I PLENARNE

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce – klasy programowo najwyższe LO, TAK    – 10 grudnia 2019r.

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce  – klas I i II LO oraz I, II i III TAK                          – 08 stycznia 2020r.

Konferencja podsumowująca sem. I                                                                                                                           – 08 stycznia 2020r.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych LO i TAK                                                    – 16 kwietnia 2020r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas I, II LO oraz I, II, III TAK                                                                         – 18 czerwca 2020r.

Konferencja plenarna ZSOiT w Wojkowicach                                                                                                       –

TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

Zakończenie zajęć w klasach I-II LO i I-III TAK                                                                                                   – 26 czerwca 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych                                                                             – 24 kwietnia 2020r.

EGZAMINY:

Egzamin maturalny:

– część ustna – według harmonogramu CKE
– część pisemna – według harmonogramu CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – według harmonogramu CKE

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Informacja dla rodziców, w tym informacje o wynikach oceniania śródrocznego:

10 września 2019r. (wszystkie klasy)

07 listopada 2019r. (tylko maturalne)

10 grudnia 2019r. (wszystkie klasy)

19 marca 2020r. (tylko maturalne + konsultacje dla pozostałych)

19 maja 2020r. (wszystkie klasy)

Informacja o przewidywanych wynikach oceniania rocznego:

19 marca 2020r. (tylko maturzyści + konsultacje dla pozostałych )

19 maja 2020r. (wszystkie klasy)

Skip to content