Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego          03 września 2018r.

PRZERWY W NAUCE

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe                                            11 lutego – 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna     18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

Ferie letnie                                                 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE  I PLENARNE

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce – klasy programowo najwyższe LO, TAK    – 19 grudnia 2018r.

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce  – klas I i II LO oraz I, II i III TAK                          – 17 stycznia 2019r.

Konferencja podsumowująca sem. I                                                                                                                           – 23 stycznia 2019r.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych LO i TAK                                                    – 16 kwietnia 2019r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas I, II LO oraz I, II, III TAK                                                                         – 13 czerwca 2019r.

Konferencja plenarna ZSOiT w Wojkowicach                                                                                                       – 27 czerwca 2019r.

TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

Zakończenie zajęć w klasach I-II LO i I-III TAK                                                                                                   – 21 czerwca 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych                                                                             – 26 kwietnia 2019r.

EGZAMINY:

Egzamin maturalny:

– część ustna – według harmonogramu CKE
– część pisemna – według harmonogramu CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – według harmonogramu CKE

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Informacja dla rodziców, w tym informacje o wynikach oceniania śródrocznego:

13 września 2018r. (wszystkie klasy)

17 października 2018r. (konsultacje)

19 listopada 2018r. (wszystkie klasy)

19 grudnia 2018r. (tylko maturalne)

17 stycznia 2019r. (bez maturalnych)

Informacja o przewidywanych wynikach oceniania rocznego:

20 marca 2019r. (wszystkie klasy)

10 kwietnia 2019r. (konsultacje)

13 maja 2019r. – I i II LO oraz I, II, III TAK

13 czerwca 2019r. (konsultacje)