Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego          01 września 2016r.

PRZERWY W NAUCE

Zimowa przerwa świąteczna          23 – 31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe                                            16 – 29 stycznia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna     13 – 18 kwietnia 2017r.

Ferie letnie                                                 26 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

KONFERENCJE KLASYFIKACYJNE  I PLENARNE

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce – klasy programowo najwyższe LO, TAK    – 20 grudnia 2016r.

Podsumowanie śródrocznych wyników w nauce  – klasy I i II LO oraz I, II i III TAK                       – 12 stycznia 2017r.

Konferencja podsumowująca sem. I w ZSOiT w Wojkowicach                                                                  – 1 lutego 2017r.

Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych LO                                                                 – 24 kwietnia 2017r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas I, II LO oraz I, II, III TAK                                                                         – 19 czerwca 2017r.

Konferencja plenarna ZSOiT w Wojkowicach                                                                                                       – 29 czerwca 2017r.

TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

Zakończenie zajęć w klasach I-II LO i I-III TAK                                                                                                   – 23 czerwca 2017r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych LO                                                                     – 28 kwietnia 2017r.

EGZAMINY:

Egzamin maturalny:

– część ustna – według harmonogramu CKE
– część pisemna – według harmonogramu CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – według harmonogramu CKE

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Informacja dla rodziców, w tym informacje o wynikach oceniania LO i TAK śródrocznego:

14 września 2016r. (wszystkie klasy)

17 listopada 2016r (wszystkie klasy)

12 stycznia 2017r. (wszystkie klasy)

Informacja o przewidywanych wynikach oceniania rocznego:

23 marca 2017r. (wszystkie klasy)

24 maja 2017r. – I i II LO oraz I, II, III TAK