KONKURS FOTOGRAFICZNY! „MÓJ ŚWIAT W OBIEKTYWIE”

📷 UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY! „MÓJ ŚWIAT W OBIEKTYWIE”
Bloki tematyczne:
📷 „ROŚLINY W MOIM OGRODZIE”
📷 „SAMOLOTEM W ŚWIAT”
📷 „EKO WOKÓŁ MNIE”
REGULAMIN:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
2. Cel główny konkursu:
– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody, propagowanie podróży lotniczych oraz ochrona środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
3. Cele szczegółowe:
– promocja kierunków architektury krajobrazu, lotniczych i ochrony środowiska w ZSOiT w Wojkowicach,
– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
– rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych Powiatu Będzińskiego.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia w jednej spośród trzech kategorii tematycznych:
• Rośliny w moim ogrodzie
• Samolotem w świat
• Eko wokół mnie
6. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 15.06.2021 r.
7. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem Internetu.
8. Prace należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .jpeg, .jpg o maksymalnym rozmiarze 3 MB na adres e-mailowy: konkurs@lowojkowice.eu w tytule podając: Konkurs fotograficzny– praca konkursowa oraz temat pracy.
9. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 czerwca 2021 r. na stronie http://lowojkowice.eu/ oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
10. Jednocześnie Organizator o decyzji Jury powiadomi Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i fb ZSOiT Wojkowice.
12. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne – indywidualne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
13. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: (imię i nazwisko autora, szkoła, kategoria tematyczna, tytuł pracy, dane kontaktowe: telefon, e-mail).
14. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1-3 fotografie na dowolnie wybrany temat. Dopuszcza się uczestnictwo we wszystkich blokach tematycznych.
15. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia. Wykonać zadanie konkursowe zgodnie z zapisami regulaminu.
16. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
17. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
18. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów określonych w regulaminie.
20. Prace będą ocenione w trzech blokach tematycznych:
• ukazujących ulubione rośliny, znajdujące się w ogrodzie lub na balkonie,
• zawierających motyw lotniczy,
• propagujących ekologiczny styl życia.
21. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
22. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
23. Decyzje jury są ostateczne.
24. Najciekawsze prace fotograficzne będą nagrodzone podczas uroczystości podsumowującej projekt, a także opublikowane na stronie internetowej i fb ZSOiT w Wojkowicach.
25. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
26. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
27. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
28. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@lowojkowice.eu
Skip to content