Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Od 11 marca 2020 r. znaleźliśmy się w niecodziennej oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jest to dla wielu z nas czas trudny, rodzący różne emocje.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, spowodowanym epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, uczniowie pozostali w domach, ale nie był to czas wakacji, nauczyciele starali się być systematycznie w kontakcie z uczniami i przesyłać różne materiały utrwalające i powtarzające zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności.

Również na stronie FB ZSOiT w Wojkowicach zamieszczane są systematycznie różne propozycje  kulturalnego i  pożytecznego spędzenia czasu oraz rozwijania zainteresowań
i pasji uczniów.

Na podstawie Rozporządzenia MEN, od 25 marca do 10 kwietnia, zostało  wprowadzone  kształcenie na odległość. W tym czasie realizowana będzie podstawa programowa.

W  ZSOiT w Wojkowicach nauka będzie realizowana na odległość z wykorzystaniem materiałów przygotowanych i udostępnianych przez nauczycieli oraz za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej, zapewniającej wymianę informacji między Nauczycielami, Uczniami i Rodzicami.

Będziemy posługiwać się technikami  i formami  komunikacji, które są nam znane i używane, takie jak: poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, czy różnego rodzaju komunikatory. Pozwoli to nam skutecznie współpracować i komunikować się.

Do  komunikowania się wykorzystamy przede wszystkim  dziennik elektroniczny jako podstawowe narzędzie, jak również klasową  pocztę mailową, komunikatory np. Facebook
i Messenger, platformy np. moodle, będzie też możliwość pracy on-line na platformie G SUITE. W przypadkach trudności komunikacyjnych możliwe jest porozumiewanie się za pomocą smsów lub mmsów.

Każdy nauczyciel został zobowiązany do przemyślanego i zróżnicowanego procesu nauczania przystosowanego do możliwości i umiejętności uczniów danej klasy. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy będzie uwzględniał możliwości psychofizyczne ucznia, jego wysiłek umysłowy i równomierne obciążenie w poszczególnych dniach.

 Lekcje odbywać się będą różnymi metodami, takimi, na jakie pozwala Internet i możliwości dostępu do niego przez uczniów. Zajęcia będą zróżnicowane w każdym dniu. Nauczyciele będą się starali łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, pamiętając o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Treści przekazywane będą młodzieży systematycznie lub z wyprzedzeniem jednej lub najwyżej dwóch lekcji. Materiały (zadania) do wykonania przez uczniów nie mogą przekraczać czasu 45 minut lub w bloku dwugodzinnym 90 minut łącznie z czasem potrzebnym na przygotowanie się do pracy.

Jest to dla nas sytuacja nowa i na pewno napotkamy problemy, z którymi możemy borykać się wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, począwszy od kłopotów technicznych ze sprzętem czy oprogramowaniem, po ludzkie oznaki zniechęcenia, napięcia, smutku czy wycofania. Ale dzięki współpracy, cierpliwości i wzajemnemu zrozumieniu ten proces nauczania na odległości na pewno przyniesie pozytywny końcowy efekt.

Podczas przygotowania metod i formy pracy, zostały wzięte  pod uwagę: sytuacja domowa ucznia, związana z  dostępem ucznia do  komputera lub laptopa w określonym czasie (często jeden komputer służy za narzędzie pracy dla całej kilkuosobowej rodziny) lub problemów z dostępem do sieci internetowej. Ważne jest przygotowanie i zorganizowanie miejsca w domu do pracy zdalnej.

Wymagać to będzie od nas wszystkich samodyscypliny, samokontroli, właściwego dysponowania czasem. Wcześniej nie mieliśmy takiego doświadczenia. I początkowo mogą się pojawić trudności, ale ważne jest wsparcie i motywowanie uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Do nowej sytuacji edukacyjnej kształcenia na odległość, muszą zostać dostosowane  zasady oceniania, sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępów w nauce. Ocenie będą podlegać prace, zadania, ćwiczenia przesyłane nauczycielowi, testy czy sprawdziany przeprowadzane w określonym czasie, na wyznaczonej platformie lub za pomocą dostępnych aplikacji, a nawet wypowiedzi uczniów on-line.

Zgodnie z wytycznymi MEN, zobowiązuje się ucznia do podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela przedmiotu, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i wykonanie zadań dających podstawę do oceny pracy ucznia. Nauczyciel ma prawo i obowiązek informować uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich  o postępach dziecka w nauce.

Prosimy, by uczniowie sprawdzali materiały nadesłane przez nauczycieli co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia o godzinie 9.00 i 13.00. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.

W pracy na odległość należy zachować zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu, a praca zdalna powinna być prowadzona przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach
Justyna Pitas

Skip to content