Technik Architektury Krajobrazu

banertak1617

AKTUALNOŚCI                                       ABC GIMNAZJALISTY

tarcze21617
Kierunek  architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Nauka trwa 4 lata.

Podczas trwania nauki odbywają się dwa egzaminy potwierdzające następujące kwalifikacje:

R.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka

Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska).

Po zakończeniu nauki technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej
 • projektowania elementów architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu
 • prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

 Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Czego będziemy się uczyć?

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu
 • objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni
 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy
 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni
 • rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości
 • rozpoznawać gatunki roślin
 • charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne
 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
 • zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej
 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni

banertak21617