Technik Geodeta

banergeo11617

AKTUALNOŚCI                                  ABC GIMNAZJALISTY

tarcze21617
Jeśli cechuje Cię dokładność, skrupulatność oraz wyobraźnia przestrzenna,
Jeżeli lubisz pracować zarówno w terenie jak i przy komputerze…
Jeśli interesują Cię nowinki techniczne i ich wykorzystanie w pracy….
Jeżeli lubisz zagadnienia przyrodnicze i kartograficzne
To ten kierunek jest idealny dla Ciebie !!!

Nauka trwa 4 lata.

Podczas trwania nauki odbywają się trzy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

  1. 34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach, na takich kierunkach jak np. geodezja, górnictwo, budownictwo itp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
  • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
  • wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.

Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.