Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych to wyjątkowe wydarzenie w życiu Naszej Szkoły, wpisane na stałe w szkolny kalendarz. To uroczystość niezwykle ważna, budująca tradycję i wspólnotę, którą tworzą w tym dniu cała szkolna społeczność, rodzice i zaproszeni goście.
6 listopada 2019 r. uczennice i uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach.
W słowach skierowanych do uczestników uroczystości, a przede wszystkim do uczniów klas pierwszych, Pani Dyrektor Justyna Pitas podkreśliła, iż ślubowanie potwierdza przynależność do szkolnej społeczności ZSOiT w Wojkowicach, co niesie za sobą nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Zaakcentowała, że to swoiste zobowiązanie, gdyż każdy uczeń swą postawą przyczynia się do budowania wizerunku szkoły, a to ogromne wyzwanie. Życzyła także pierwszoklasistom, by wywiązywali się ze swych obowiązków, godnie reprezentowali Szkołę, rozwijali swe talenty, pogłębiali zainteresowania i wytrwale zdobywali wiedzę, przekładając ją na mądrość życiową. Zaznaczyła ponadto, że na tym kolejnym etapie edukacji uczniowie mają u swego boku kompetentnych przewodników i mentorów, wspaniałych nauczycieli tej szkoły, którzy wkładają całe swoje serce w wychowanie młodych ludzi i zadają sobie wiele trudu, aby przekazać im wiedzę i kształcić umiejętności, które zaowocują w dorosłym życiu.
Działania nauczycieli wzmacniane są przez współpracę z instytucjami partnerskimi: Powiatową Komendą Policji w Będzinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, firmą LS Airport Services w Katowicach –  Pyrzowicach, zajmującą się obsługą naziemną samolotów.Porozumienia partnerskie o patronacie naukowym podpisane są z uczelniami wyższymi: Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach, Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu. Współpraca naukowa rozciąga się też na inne uczelnie i instytucje wspierające. Ten kapitał wiedzy i umiejętności, który zgromadzony w czasie nauki w naszej szkole stanowić będzie przepustkę do dalszego dojrzałego życia i zdobywania kolejnych szczebli edukacji i otworzy szersze perspektywy i możliwości działania.
Licznie przybyli na uroczystość goście również skierowali do naszych pierwszoklasistów ciepłe słowa, życząc im urzeczywistniania poznawczej pasji, wyznaczania sobie ambitnych zadań, a przede wszystkim sukcesów edukacyjnych w związku z  wybranymi kierunkami kształcenia. Współgospodarz uroczystości – Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec złożył pedagogom życzenia sukcesów w nauczaniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowanków, a młodzieży szkolnej – wytrwałości, zapału, zaangażowania w realizację obranych celów.
Uroczystość prowadziła Pani wicedyrektor Agata Jagodzik przy współudziale  mł. kpt. Patryka Kocota – funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, absolwenta naszej Szkoły. Ślubowanie klas pierwszych liceum o kierunku pożarniczo – ratowniczym przeprowadził st. kpt. Marcin Kulawik – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojkowicach i Naczelnik  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach – Żychcicach, klas pierwszych liceum o kierunku policyjno – prawnym –  Nadkomisarz Marcin Kaszuba – Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach, a Pani Dyrektor Justyna Pitas klas pierwszych liceum o kierunku psychologiczno – pedagogicznym oraz technikum o specjalizacji technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik lotniskowych służb operacyjnych.
W dalszej części uroczystości  wszystkim uczniom klas pierwszych liceum i technikum, zostały uroczyście wręczone akty ślubowania oraz upominki od Samorządu Uczniowskiego i całej szkolnej społeczności.
Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym gościom: Panu Sebastianowi Szaleńcowi – Staroście Będzińskiemu oraz Pani Halinie Mentel – członkini Zarządu Powiatu Będzińskiego – współgospodarzom dzisiejszej uroczystości, Panu Zdzisławowi Banasiowi – Burmistrzowi miasta i gminy Siewierz, wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Katowicach oraz Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP,  Pani Agacie Fazan – Sekretarz Powiatu Będzińskiego, Pani Edycie Cichoń – Sekretarz Miasta Wojkowice, Młodszemu brygadierowi mgr. inż. Rafałowi Kocotowi – Radnemu Powiatu Będzińskiego, Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego Powiatu Będzińskiego, Pani Bożenie Łapaj – Radnej Powiatu Będzińskiego, Pani Lidii Musiał – Radnej Miasta Wojkowice, Podpułkownikowi rezerwy Wacławowi Wójcikowi – Starszemu wizytatorowi ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pułkownikowi Ryszardowi Kasprzykowi – Dyrektorowi Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach, Pani Magdalenie Kreczko – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miasta Wojkowice.
Swoją obecnością zaszczycili nas także goście reprezentujący służby mundurowe i instytucje wspierające: Inspektor Arkadiusz Więcek – Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, Komisarz Paweł Łotocki – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Nadkomisarz Marcin Kaszuba – Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach,  Aspirant Krzysztof Sadowski – st. inspektor sztab. Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, St. kpt. Zbigniew Gnacik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, St. kpt. Marcin Kulawik – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojkowicach i Naczelnik  Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach – Żychcicach, Pan Dariusz Falecki – Naczelnik Wydziału Naukowo – Oświatowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Kpt. Grzegorz Dąbek Kierownik Zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, Podpułkownik Paweł Golanka – Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, Major Przemysław Smolarek – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach, Starszy sierżant Damian Siemieński – dowódca sekcji Grupy Interwencyjnej  Służby Więziennej, Młodszy aspirant Patryk Kocot – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu,  Druh Bogusław Niemiec – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach – Żychcicach.
Dziękujemy za przybycie na naszą uroczystość reprezentantom uczelni wyższych oraz instytucji wspierających: Pani prof. Politechniki Śląskiej Violetcie Sokole – Szewiole –reprezentującej Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddziału w Katowicach, Pani Ewie Baran – pełnomocnik kanclerza i rektora Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, Pani Katarzynie Walkowicz – przedstawicielce Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.
Dziękujemy Księdzu Prałatowi Ryszardowi Adrjankowi – Proboszczowi parafii św. Antoniego w Wojkowicach  i Księdzu kanonikowi Krzysztofowi Płatkowi – Proboszczowi parafii WNMP w Wojkowicach – Żychcicach. Instytucje kulturalno-oświatowe, związkowe oraz  pomocy społecznej reprezentowały: Pani Grażyna Trzcionka – Dyrektor SP nr 3 w Wojkowicach, Pani Irena Filipowicz – Dyrektor Przedszkola im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach, Pani Barbara Pawlak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach, Pani Katarzyna Małysza – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, Pani Janina Jagodzik – wieloletni przyjaciel szkoły i pedagog, Pani Ewa Koralewska – Prezes Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie, Pani Aneta Kocot – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszowicach.
Dziękujemy również za udział w uroczystości licznie przybyłym rodzicom oraz absolwentom szkoły.
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych zakończyła część artystyczna, której treść skupiała się wokół nas – ludzi, stosunku do człowieka, świata, zagubienia w pogoni za tym, co materialne i zagrożenia wszechobecnym egoizmem, dla którego przeciwwagą mogą być: wrażliwość, tolerancja, miłość i szacunek dla drugiego człowieka. Montaż poetycko – muzyczny został przygotowany przez uczennice i uczniów klasy II b i III b liceum oraz  III i IV klasy technikum ZSOiT w Wojkowicach pod kierunkiem p. Agnieszki Mańki.
Dziękujemy szczególnie Pani Dyrektor Barbarze Pawlak za wsparcie oraz Panu Piotrowi Grudniakowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach za nieocenioną, profesjonalną pomoc w realizacji dźwięku podczas kolejnej szkolnej uroczystości.

Serdecznie dziękujemy!

Bożena Łabacz

GALERIA