VIII Wojewódzki Turniej Musztry w Wojkowicach

21 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyła się ósma edycja Wojewódzkiego Turnieju Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Turniej Musztry, jako eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego odbył się pod patronatem Starosty Będzińskiego oraz Burmistrza Wojkowic. Organizatorami tegorocznego Turnieju byli: Śląski Kurator Oświaty, Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie i Dyrektor Zespołu Szkół w Wojkowicach. Organizacjami wspierającymi były: Szkoła Policji w Katowicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Edyta Cichoń- Sekretarz Miasta Wojkowice, st. wizytator Wacław Wójcik z Kuratorium Oświaty w Katowicach, dr Michał Kapias Prodziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach, nadkom. Marcin Kaszuba- Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach.
Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie: mjr Jacek Łukasik Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, podkom. Marcin Czapla- dowódca kompanii Wydziału Dowodzenia i Wychowania w Szkole Policji w Katowicach, st. kpr. Daniel Torczyński, dowódcę drużyny rozpoznania skażeń 5 pułku chemicznym w Tarnowskich Górach, st. kpr. Krzysztof Madejczyk przedstawiciel Śląskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, 6.  mł. bryg. Krzysztof Rok– zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.
Już po raz ósmy uczniowie klas o profilu wojskowym, policyjnym i pożarniczym rywalizowali o palmę pierwszeństwa w następujących kategoriach: Program Obowiązkowy – konkurencja polega na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz „Program Dowolny” – polegający na wykonaniu pokazu opartego o zakres musztry paradnej. Ocenie podlega także dowódca oraz pojedynczy uczeń w musztrze indywidualnej.
Główną ideą Turnieju jest spopularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służby w resortach mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry przynosi także wiele korzyści wychowawczych, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.
W tym roku do Turnieju przystąpiły trzy szkoły, jednak rywalizacja była bardzo zacięta. Wielkie podziękowania nalezą się p. dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom LO w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia. Wielkie gratulacje składamy także naszej drużynie, która zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz dowódcy i kadetowi w musztrze indywidualnej także za wywalczenie drugiego miejsca.

GALERIA
TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH
Skip to content