X Wojewódzki Turniej Musztry w ZSOiT w Wojkowicach

18 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyła się jubileuszowa X edycja Wojewódzkiego Turnieju Musztry dla szkół z klasami mundurowymi, który stał się już wieloletnią tradycją naszej szkoły i regionu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Turniej Musztry, jako eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego, odbył się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Będzińskiego i Burmistrza Miasta Wojkowice.
Do organizacji tegorocznego Turnieju włączyli się: Starostwo Powiatowe w Będzinie,
Urząd Miasta Wojkowice, Liga Obrony Kraju w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach i Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice, Pan ppłk rez. Wacław Wójcik starszy wizytator, główny specjalista do spraw obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pan płk Dariusz Kaminiów Szef Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Pan ppłk Wojciech Bakalarz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie, Pan mł. insp. Paweł Fryc zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie, Pan mł. bryg. Arkadiusz Spera Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Pan Michał Michalski reprezentujący Zarząd Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Katowicach, Pan podinsp. Marcin Kaszuba Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach, Pan mjr Adam Nawrocki z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Pan por. Piotr Beza z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie, Pan st. chor. sztab. SG Michał Michnol z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach, Pan asp. sztab. Wojciech Duda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, Pan por. Kamil Laskowski z Zakładu Karnego w Wojkowicach, Pan prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Pan Marek Kułakowskiego Prezes Stowarzyszenia „Misja – Pojednanie” Środowisk Patriotycznych w Kraju i Za Granicą, Pani Aldona Kopczyńska Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, Pan Kamil Curyło Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Będzinie.
Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie:
1. st. wizytator Wacław Wójcik – Kuratorium Oświaty w Katowicach (przewodniczący)
2. podinsp. Marcin Kaszuba – Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach, reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
3. mjr Adam Nawrocki – reprezentant Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
4. por. Piotr Beza – reprezentant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie
5 st. chorąży sztabowy Michał Michnol – reprezentant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
6. aspirant sztab. Wojciech Duda – reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
Już po raz dziesiąty uczniowie szkół z klasami mundurowymi rywalizowali o palmę pierwszeństwa w następujących kategoriach: Program Obowiązkowy – konkurencja polega na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz Program Dowolny – polegający na wykonaniu pokazu opartego o zakres musztry paradnej. Ocenie podlega także dowódca oraz pojedynczy uczeń w musztrze indywidualnej.
W tym roku do Turnieju Musztry przystąpiło dziesięć drużyn, reprezentujących dziesięć szkół średnich z województwa śląskiego:
• Państwowe Szkoły Budowlane – Zespół Szkół w Bytomiu
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach
• XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 1
• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 2
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w PZS nr 2 w Pszczynie
• II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach
• Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa policyjna
• Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa wojskowa
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszystkie drużyny zaprezentowały wysoki poziom umiejętności i zaangażowania.
Klasyfikacja generalna X Turnieju Musztry w ZSOiT w Wojkowicach:
I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach
II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 1
III miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach
IV miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 2
V miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa wojskowa
VI miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
VII miejsce – Państwowe Szkoły Budowlane – Zespół Szkół w Bytomiu
VIII miejsce – XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
IX miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa policyjna
X miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w PZS nr 2 w Pszczynie
Musztra Paradna
I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach
II miejsce ex aequo – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 1 i Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach
Musztra indywidualna
I miejsce – Bartosz Kasprzyk – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach
II miejsce – Jadwiga Ćwikowska – Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa wojskowa
III miejsce – Zuzanna Jurek – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
Najlepszy dowódca
I miejsce – Jakub Chrzanowski – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach
II miejsce – Paweł Pękala – Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach – klasa wojskowa
III miejsce – Bartosz Szwerthalter – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – zespół 2
Główną ideą Turnieju jest spopularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadpodstawowych do służby w resortach mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry przynosi także wiele korzyści wychowawczych, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie. Wielkie podziękowania należą się p. Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach – Justynie Pitas, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom ZSOiT w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom X Turnieju Musztry za zaangażowanie i ich opiekunom za świetne przygotowanie drużyn.
Dziękujemy również naszym partnerom i instytucjom wspierającym oraz wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością.
Skip to content