Klasa pożarniczo-ratownicza

AKTUALNOŚCI SEKCJA NURKOWA WOPR
KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA w ZSOiT w Wojkowicach jest objęta Patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.
We wszystkich klasach służb mundurowych oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia na strzelnicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto poszczególne ukierunkowania oferują dodatkowe zajęcia prozawodowe.
Uczniowie klasy pożarniczo-ratowniczej odbywają zajęcia zgodnie z programem nauczania zawierającym wszystkie elementy przeszkolenia niezbędne do podejmowania działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas zajęć przekazywane są również uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych, takie jak: chęć pomocy innym, szacunek do munduru oraz odpowiednia dyscyplina.
Uczniowie klas pożarniczo-ratowniczych realizują dodatkowe zajęcia prozawodowe z profilaktyki pożarniczej z elementami wiedzy na temat ratownictwa medycznego. Mają poszerzoną ofertę zajęć sportowych, które zapewniają przygotowanie do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych. Edukacja pożarniczo-ratownicza obejmuje również warsztaty i lekcje poglądowe w jednostkach PSP i OSP oraz CSPSP w Częstochowie i SAPSP w Krakowie.
Dodatkowy przedmiot: podstawy profilaktyki pożarnictwa i ratownictwa medycznego pozwala na realizację następujących treści w zakresie:
• prawnych zasad organizacji straży pożarnej,
• sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
• taktyki gaszenia pożarów,
• środków gaśniczych,
• zasad ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
• łączności i alarmowania,
• elementów pierwszej pomocy przedmedycznej,
• zagadnień związanych ze współczesnymi zagrożeniami (terroryzm, wojny)
Ponadto program przedmiotu zawiera treści obejmujące działania ratownicze z zakresu:
• ratownictwa drogowego: procedury postępowania w miejscu wypadku drogowego: kompetencje służb współdziałających,
• ratownictwa wodnego: lekcje poglądowe, zajęcia teoretyczne, ćwiczenia poligonowe
• ratownictwa medycznego: stosowane techniki i sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych w różnych zdarzeniach, zasady postępowania ze sprzętem medycznym.
• ratownictwa chemicznego i ekologicznego: sposoby ograniczania wycieków, sposoby ratowania osób, zwierząt, środowiska i mienia przed skutkami zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,
• ratownictwa wysokościowego: podstawowe techniki alpinistyczne wykorzystywane przez straż pożarną, zasad ewakuacji ludzi z kolejek linowych, itp.
Zapewniamy:
• Trening musztry
• Zajęcia poligonowe obejmujące techniki gaśnicze i ratownictwo techniczne
• Ratownictwo przedmedyczne – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej kończący się certyfikatem UE
• Ratownictwo wodne – Szkolna Drużyna WOPR
• Ratownictwo drogowe – lekcje poglądowe, zajęcia teoretyczne, ćwiczenia poligonowe
• Dzień Mundurowy
• Lekcje poglądowe w kopalnianych jednostkach ratowniczych
• spotkania z funkcjonariuszami Komendy Straży Pożarnej
• zajęcia ze specjalistami – czynnymi funkcjonariuszami Straży Pożarnej
• ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego
• zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe
• wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie
• zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii w szkole i na wyższych uczelniach
• zajęcia i szkolenia z pierwszej pomocy
• podstawy psychologii, pedagogiki i organizacji pracy
• BHP
• sport pożarniczy
Zapewniamy zajęcia prozawodowe z profilaktyki pożarniczej, ratownictwa medycznego, technik gaśniczych, ratownictwa technicznego, wodnego i drogowego, warsztaty i lekcje poglądowe w jednostkach PSP i OSP, poszerzoną ofertę zajęć sportowych – przygotowanie do testów sprawnościowych, możliwość przystąpienia do szkolnej drużyny WOPR i sekcji nurkowej; przedmiot dodatkowy: podstawy profilaktyki pożarnictwa i ratownictwa medycznego.
Zajęcia prowadzone w klasie pożarniczo-ratowniczej mają na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby w szeregach PSP, a także przygotowanie do dalszej edukacji w jednej ze szkół pożarniczych w: Centralnej Szkole PSP, w Szkole Aspirantów m. in.: w Krakowie, Częstochowie, Szkole Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, na AWF- ie czy Politechnice Śląskiej.
Klasa pożarniczo-ratownicza realizuje program umożliwiający kontynuację kształcenia również na studiach typu: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa, zarządzanie kryzysowe i jest pomocny w procesie rekrutacji do służb mundurowych.
Uczniowie są przygotowywani do kontynuacji nauki na studiach wyższych i później do pracy w:
• jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
• stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali
• Centrach Powiadamiania Ratunkowego
• powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
• organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, ZHP
• charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych
• ośrodkach szkoleniowych (szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy)
• zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych
• służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
Klasa pożarniczo-ratownicza to oferta skierowana do uczniów, którzy chcą łączyć swoją przyszłość ze służbą w straży pożarnej, bądź w innych służbach mundurowych.
Pragniesz pomagać – coś dla Ciebie!

 

Skip to content