Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

banerlotg1617

AKTUALNOŚCI                                           NASZE ZAJĘCIA

Technik lotniskowych służb operacyjnych – to nowoczesny zawód z przyszłością, który daje perspektywę pracy w branży lotniczej: zatrudnienia na lotniskach, w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych, państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym, i firmach serwisujących samoloty. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Technik lotniskowych służb operacyjnych należy do personelu operacyjnego lotniczego ściśle współpracującego ze służbami ruchu lotniczego, użytkownikami lotniska, służbami zabezpieczającymi operacje lotnicze (w tym: lotniskową straż pożarną, służbami celnymi i granicznymi, służbami zarządzania kryzysowego). Planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska; zapewnia ciągłość informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur; pełni nadzór nad bezpieczeństwem mienia portu lotniczego; koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska; propaguje kulturę bezpieczeństwa na lotnisku. Jest łącznikiem na linii kontroler lotów – pilot.

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych, a zwłaszcza przy:

 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

 • utrzymywaniu gotowości do prowadzenia działań operacyjnych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności z wykorzystaniem środków łączności, specjalistycznych urządzeń i wyposażenia technicznego

 • zapewnieniu ciągłości informacji powietrznej służby informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur i instrukcji operacyjnych

 • podejmowaniu działań w zakresie ochrony portu lotniczego lotnictwa cywilnego

 • ocenie stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym

 • nadzorowaniu i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska

 • wspomaganiu obsługi samolotów, pilotów i pasażerów adekwatnie do posiadanych uprawnień

 • dostarczaniu informacji i udzielaniu wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych (np. zderzenia z ptakami, śnieżyce itp.)

 • pozyskiwaniu i analizowaniu aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań    proceduralnych i meteorologicznych stanowiących o prawidłowym i płynnym przepływie ruchu lotniczego

 • informowaniu użytkowników lotniska o zmianie warunków operacyjnych na lotnisku mających wpływ na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych

 • przyjmowaniu informacji o planowanej operacji lotniczej, przekazywaniu biuletynów na stanowiska planowania lotów

 • prowadzeniu ewidencji planowanych i wykonywanych lotów nadlotniskowych, przelotów międzynarodowych i innych operacji lotniczych

 • kontrolowaniu przestrzegania przez użytkowników lotniska wymagań określonych w dokumentacji operacyjnej

 • nadzorowaniu bezpieczeństwa mienia portu lotniczego

 • informowaniu przełożonych o naruszeniu przepisów ruchu lotniczego

 • powiadamianiu organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą o statkach powietrznych potrzebujących pomocy

 • upoważnianiu załogi statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami  określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego

 • współpracy z cywilnymi i wojskowymi organami służb ruchu lotniczego w sprawach  dotyczących warunków lotu statków powietrznych

 • śledzeniu zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego

Aby lotnisko mogło dobrze i bezkolizyjnie pracować, potrzebna jest cała flota pracowników stanowiących jego obsługę naziemną. Można wyróżnić między innymi obsługę odpowiedzialną za pasażerów, za bagaż, techniczno- administracyjną czy operacyjną lotu. Konieczne jest także obsadzenie stanowisk związanych z transportem naziemnym czy kontrolą zaopatrzenia. Absolwent kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych będzie przygotowany do pracy w nadzorze obsługi, ale może także pracować na każdym stanowisku obsługowym.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Współpracujemy z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zapewniamy przygotowanie w zakresie: nadzorowania i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska, współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym, zajęcia specjalistyczne z pilotażu dronów.

ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA!

banerlotd1617

Skip to content