SZKOLNY KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY – LOGO PROJEKTU COMENIUS

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO PROJEKTU COMENIUS

„Audiowizualny projekt o świadomości ekologicznej dla uczniów szkół średnich.”
„Audiovisual project for environmental awareness to students in High Schools”

 

 

§ 1
Informacje ogólne.

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego LOGO – identyfikacji wizualnej projektu COMENIUS „Audiowizualny projekt o świadomości ekologicznej dla uczniów szkół średnich.” „Audiovisual project for environmental awareness to students in High Schools"

 

§ 2
Przedmiot Konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym, stronach internetowych oraz innych drukach i materiałach wydawanych lub sygnowanych w ramach projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.
2. Projekt logo powinien zostać wykonany w technice grafiki komputerowej.
3. Projekt logo powinien zawierać skróconą nazwę projektu
4. Projekt logo powinien być wykonany w wersji kolorowej.
5. Zabrania się wykorzystywania zastrzeżonych znaków, logotypów itp.
6. Zabrania się podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowanie w jakikolwiek sposób umożliwiające identyfikację projektanta.

 

§ 3
Warunki uczestnictwa


1. Konkurs ma charakter zamknięty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które:
a. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
b. złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo.
c. są uczniami ZSOiT w Wojkowicach.
2. Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych własnoręcznie oświadczeń nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu.
3. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.

 

§ 4
Miejsce i termin składania prac konkursowych


1. Prace konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na projekt logo"
2. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych mija w czwartek 6 lutego 2014 do godziny 12
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu


1. Wyboru laureata konkursu na logo Projektu Comenius dokona Komisja Konkursowa.
2. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 07.02.2014r.
3. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6
Nagrody


1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Więcej w dziale:
KONKURSY

Skip to content